ការដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរៀន (Student Application Registeration)


SPI Student Online Registeration

សូមបំពេញព័ត៌មានរបស់អ្នក
(Please Enter Your Information)

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន / Personal Detail

  


មុខវិជ្ជាសិក្សា / Academic


សញ្ញាបត្រ និងរូបថត / Certification & Photo (ប្រសិនបើមាន)